فروشگاه جامع انواع فایل های مجاز آموزشی و عمومی
فروشگاه فایل پوشه ثبت شده در سامانه پایگاه های اینترنتی کشور

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده ی گرامی همه ی محصولات در فرمت وورد و قابل ویرایش هستند، در صورت داشتن دلیل مالکیت یک یا چند فایل موجود در فروشگاه به فایل سل اطلاع دهید تا نسبت به حذف فایل های مذکور از فروشگاه سریعا اقدام شود. با تشکر:مدیریت فروشگاه فایل پوشه

روشهاي موجود براي بررسي شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

روشهاي موجود براي بررسي شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

فرمت ورد

190 صفحه = 7 صفحه

روشهاي موجود براي بررسي شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله
بروز زلزله هاي شديد بخصوص در شهرهاي بزرگ مي تواند آسيبهاي انساني گسترده‌اي را بهمراه آورد. شكبه حمل و نقل براي نجات جان و مجروحين زلزله را ارائه سريع و خدمات درماني به آنان ، نقش اساسي دراد. لذا از شبكه حمل و نقل بعنوان شريان حياتي نامرده مي‌شود. براي كاهش آسيبهاي انساني احتمالي زلزله در هر شهر يا منطقه‌اي نيازمند به ارزيابي عملكرد شبكه حمل و نقل در پاسخگويي به تقاضا، براي سفرها ي امدادي بعد از زلزله مي باشيم تا بتوايم ضمن كسب آمادگي لازم براي مقابله با بحران، اولويت بندي اجزاء شبكه را از نظر بازسازي تعيين نماييم. در اين سمينار به  ارزيابي عملكرد شبكه حمل و نقل براي انجام سفره هاي امدادي بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده داراي پنج مرحله است. ابتدا سناريو هاي مختلف زلزله تعين مي گردد. سپس ميزان آسيبهاي احتمالي شبكه  حمل و نقل و وضعيت مراكز امدادي (عرضه) و تعداد مجروحين (تقاضا) شبيه سازي مي گردد. براي اينكار از نمونه سازي مونت كارلو و LHS  و توابع خرابي اجزاء آسيب‌ ديده شبكه بدست مي آيد در مرحله بعدي توزيع و تخصيص سفرها انجام مي‌شود و سرانجام معيارهاي ارزيابي شبكه، مانند زمان سفر براي هر سناريو برآورد مي گردد. در اين سمينار شبكه هاي مختلفي مورد تحليل قرار گرفته است. به كمك اين روش مي توان ضمن ارزيابي شبكه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردي از وضعيت بحران بعد از زلزله دست يافت. همچنين مسيرها را اوليت بندي نموده و براي توسعه يا ايجاد دست يافت. همچنين مسيرها را اوليت بندي نوده و براي توسعه يا ايجاد راههاي جديد تصميم گيري كرد. مراكز امدادي موجود را از نظر انجام تقويت اوليت بندي كرده و يا مراكز امدادي جديد را امكان يابي كرد، براي اوليت بندي كرده و يا مراكز امدادي جديد را مكان يابي كرد. براي مديريت بحران و كنترل ترافيك پيش‌‌بينيها لازم انجام داده و تاثير آنها را در عملكرد اجزاء شبكه حمل و نقل محاسبه كرد. اين روش جداي از زلزله مي تواند در مورد ديگري كه شبكه حمل و نقل اعم ا شهري يا منطقه اي در معرض آسيب و كاهش ظرفيتهاي احتمالي قراي مي گيرد. مانند بارش باران يا برف سنگين و بروز تصادفات يا بمبارانهاي هوائي مورد استفاده قرار گيرد.  

 

 


فهرست عنوان                                                                                                                         صفحه

1-1 مقدار............................... 2

1-2 اهداف و دست آوردهاي پروژه‌........... 5

2 بررسي كارهاي انجام شده تاكنون......... 8

2-1 عملكرد اجزاي شبكه بصورت مستقل....... 9

2-1-1 عملكرد فيزيكي و آسيب پذيري........ 10

2-1-2 كارآيي............................ 11

2-2-1 ازائة معيارهاي كارايي............. 11

2-2-2 بررسي تأخيرهاي وارد از خرابي...... 17

2-2-3 اوليت دهي پلها براي بازسازي....... 20

2-3عملكرد كلي شبكة حمل و نقل............ 23

2-3-1 بررسي معيارهاي كارايي شكبة تخريب شده  24

2-3-3 برآوردتأخيرهاي وارده از خرابي..... 35

2-3-4 ارزيابي سيستم بيمارستاني منطقه‌اي.. 38

2-3-5 ارزيابي ريسك منطقه‌اي.............. 42

2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان...... 47

2-4سفرهاي ترافيكي بعد از زلزله.......... 50

2-4-1-رابطة بين حجم سفرها و بازسازي بعد از زلزله    50

4-1 عملكرد شبكه‌هاي حمل و نقل ايران در زلزله‌هاي گذشته   54

4-2 عملكرد شبكه هاي ح0مل و نقل دنيا در زلزله هاي اخير  55

4-2-1زلزله كوبه ژاپن 1995............... 56

4-2-1-1 پلها و راههاي اصلي كوبه......... 57

4-2-1-2 راه آهن كوبه.................... 59

4-2-1-3 سيستم متروي كوبه................ 60

4-2-1-4 فرودگاههاي اطراف كوبه........... 60

4-2-2 لزله نورث ريج. كاليفرنيا آمريكا 1994  60

4-2-3 زلزله لوما پريتا، آمريكا 1989..... 61

4-2-4 زلزله ارمنستان 1988............... 62

4-2-5 زلزله كاستاريا 1991............... 63

4-2-6 زلزله مكزيكوسيتي، مكزيك 1995...... 63

4-2-7 زلزله فيليپين 1990................ 63

4-2-8 زلزله ازميت تركيه 1999............ 63

5ستاريوي زلزله.......................... 68

5-1كارهاي انجام شده دردنيا در زمينه طراحي برمبناي سناريوي زلزله................................... 69

5-2پارامترهاي موثر در تعريف سناريو...... 69

5-2-1 زلزله............................. 70

5-2-2 مقياس اندازه گيري زلزله........... 72

5-2-3 آناليز زلزله ..................... 72

5-2-4 پهنه بندي لرزه اي................. 72

5-2-5 روش‌ پهنه بندي حركات زمين تحت اثر زلزله 73

5-2-5-1 لرزه خيزي....................... 73

5-2-5-2 كاهش شدت حركات زمين در اثر دورشدن از مركز زلزله 73

5-2-5-3اثرات وضعيت محل برروي حركات زمين لرزه 74

5-2-6بررسي اثرات وضعيت محل براي پهنه بندي با دقت كم 74

5-2-7بررسي اثرات وضعتي محل براي پهنه‌بندي با دقت كم  74

5-2-8 بررسي اثرات وضعيت محل براي پهنه‌بندي با دقت زياد  75

5-2-9كارهاي انجام شده در دنيا درزمينه پهنه‌‌بندي لرزه 76

6 تقاضا................................. 79

6-1 سفرهاي خدماتي....................... 80

6-2 سفرهاي امدادي....................... 82

6-3 برآورد مجروحين...................... 84

6-3-1 ناحيه بندي ساختمانها.............. 85

6-3-2 طبقه بندي ساختمانها............... 86

6-3-3 برآورد آسيبهاي وارده به ساختمانها. 86

6-3-4 نسبت تلفات انساني................. 91

6-3-4-1 اعتبار سنجي تلفات براي شهرتهران. 95

6-3-4-2  برآورد تلفات براي شهرتهران..... 96

7 بررسي رفتارهاي انساني................. 99

7-1 رفتار  رانندگان در هنگام وقوع زلزله. 100

7-1-1 عوامل موثر در وضعيت رفتار رانندگان 100

7-1-2 مشكلات احتمالي ناشي از رفتار رانندگان وعوامل تشديد كنندة‌آن................................ 102

7-1-2-1اشغال سطح خيابانها.............. 102

7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالي........... 103

7-1-2-5 وسايل نقليه رها شده............ 104

7-1-2-6 هراس ناشي از زلزله و عواقب آن.. 104

7-1-2-7 افزايش طول سفرها دراثر عدم اطلاع 104

7-1-3 راههاي مواجهه با اين مشكلات....... 104

7-1-3-1 آموزش و اطلاع رساني............. 105

7-1-3-2 تخليه و بازگشايي مسير.......... 105

7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبكه بعد از زلزله  106

7-3 رفتار نيروهاي امنيتي و امدادي ..... 107

7-4 رفتار نيروهاي مديريت امدادي و انتظامي   111

8 برآورد عرضه.......................... 115

8-1 برآورد شبكة حمل و نقل بعد از زلزله. 115

8-1-1 اجزاء شبكه....................... 115

8-1-1-1 راهها ......................... 115

8-1-1-2  تقاطعات ...................... 117

8-1-1-3 پلها .......................... 119

8-1-2 پارامترهاي ارزيابي شبكه.......... 120

8-1-3 خرابي‌هاي مستقيم شبكه‌حمل و نقل بعد از زلزله    121

8-1-3-1 خرابي بدنة راه ................ 122

8-1-3-2 تونل .......................... 124

8-1-3-3  خرابي پل...................... 125

8-1-3-4 منحنيهاي شكنندگي يا خرابي پلها. 126

8-1-4 خرابي هاي غير مستقيم شبكه حمل و نقل بعداززلزله....................................... 130

8-1-4-1 خرابي تأسيسات جانبي مسير....... 131

8-1-4-2  عوامل ترافيكي................. 131

8-2 برآورد مراكز امداد رساني........... 132

8-2-1 پارامترهاي مهم براي ارزيابي مراكز امدادي  133

8-2-2 ظرفيت پذيرش مجروح................ 134

8-2-3 عملكرد بيمارستان بعد از زلزله.... 135

8-2-4 خرابي بيمارستانها................ 136

9 توزيع................................ 140

9-1 شبيه سازي.......................... 140

9-1-1 روشهاي ضريب رشد.................. 142

9-1-2 ضريب رشد بكنواخت................. 143

9-1-3 روش ميانگين ضريب رشد ............ 143

9-1-4 مدل فراتر ....................... 144

9-1-5 مدل ديترويت ..................... 145

9-1-6 ضرايب رشد با محدوديت دوگانه (روش فورنيس)  145

9-1-7 مزايا و معايب ضريب رشد........... 146

9-1-8 مدل جاذبه ....................... 147

9-1-9 محدوديتهاي مدل جاذبه ............ 149

9-1-10 مدل فرصت بينابيني .............. 150

9-2 توزيع به كك مدلهاي برنامه ريزي خطي. 152

9-3 مقايسة بين مدلهاي توزيع ........... 155

10 مدلهاي تخصيص ....................... 159

10-1 تخصيص به روش هيچ ياهمه (كوتاهترين مسير) 160

10-1-1 الگوريتم كوتاهترين مسير......... 161

10-2 تخصيص تعادل ي (ظرفيت محدود)....... 162

10-2-1 روند تخصيص افزايشي.............. 164

10-2-2 روند با سرعت تغييرات زياد و كم.. 165

10-3-3 روند ميانگين متوالي ............ 165

10-3 تخصيص احتمالاتي ................... 166

10-3-1 تخصيص احتمالاتي برمبناي شبيه‌سازي. 166

10-3-2 تخصيص احتالاتي نسبي ............. 168

10-4 روش برنامه ريزي خطي .............. 168

10-5 روشMcLaughiln ...................... 169

11 تحليل ريسك ......................... 171

11-1 شبيه سازي مونت كارلو.............. 171

11-1-1 مزاياي نمونه سازي مونت كارلو.... 173

11-2 نمونه سازيLatin Hyper cube يا LHS ..... 173

11-3 مقايسه بين نمونه سازيLHS و مونت كارلو  175

11-4 توابع توزيع براي شبيه سازي........ 176

11-4-1 توابع توزيع..................... 177

11-5- دقت برآوردهاي احتمالاتي........... 177

12 ارائه مدل .......................... 182

12-1 سناريوي زلزله .................... 182

12-2 برآورد تقاضا ..................... 184

12-3 برآورد عرضه ...................... 188

12-3-1 برآورد شبكه حمل ونقل............ 189

12-3-2-1 @ Risk ........................ 192

12-4-1 الگوريتم كوتاهترين مسير ........ 194

12-4-2 برنامه ريزي خطي ................ 195

12-4-3 نرم افزار مدل .................. 196

12-4-4 قابليت توسعه ................... 197

12-4-4-1 درنظر گرفتن ترافيك غيرامدادي رساني 197

12-4-4-2 درنظرگرفتن وضعيت كنترل برترافيك 198

12-4-4-3 در نظر گرفتن احتمالي ظرفيت مراكز امدادشده رساني....................................... 199

12-4-4-4 درنظردرنظرگرفت احتمالي ظرفيت مراكز امداد رساني....................................... 199

12-4-4-5  مبداء و مقصدها مجازي......... 199

12-4-4-6 استفاده از تابع ارزش زمان..... 199

12-5 ارزيابي شبكه ..................... 200

12-5-1 ارزيابي كل شبكه ................ 202

12-5-2 ارزيابي اجزاء شبكه ............. 204

12-5-2-1 تحليل حساسيت.................. 204

13 بكارگيري مدل ....................... 202

13-1 شبكه ساده با يك مبداء و مقصد ..... 208

13-1-1 روندانجام تحليل شبكه ........... 209

13-2 شبكه متشكل از چند مبداء‌و مقصد..... 212

13-2-1 نتايج تحليل .................... 214

14- پيشنهادات براي كارهاي آينده........ 219اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,999 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file19_1823745_9400.zip182.5k

زلزله و مقاوم سازی ساختمانها

زلزله و مقاوم سازی ساختمانها فرمت ورد 24 صفحه زلزله و مقاوم سازي ساختمان ها   كشور ايران در منطقة زلزله خيزي واقع شده است براساس نقشه هاي پهنه بندي موجود، قسمت اعظم كشور ما از نظر زلزله در پهنة با خطر بيني بالا قرار دارد. تاريخ زلزله هاي اخير كشورمان نشان مي دهد كه از اوايل قرن تقريباً هر 10 سال يك زلزلة مخرب داشته ايم كه منجر به تخريب گستردة منازل، مرگ ساكنين آن و خسارات عمدة‌اقتصادي شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,140 تومان

پیشگویی اصلی شاه نعمت الله ولی آپدیت به پیوست فایل پی دی اف کتاب اردو و 58 عکس از کتاب مذکورکه ابیات فارسی هم در آن قابل خواندن است(مصون از دستکاری،نسخه ی سالم مانده در زبان اردو که مجداد به فارسی ترجمه و نقل شده)

پیشگویی اصلی شاه نعمت الله ولی آپدیت به پیوست فایل پی دی اف کتاب اردو و 58 عکس از کتاب مذکورکه ابیات فارسی هم در آن قابل خواندن است(مصون از دستکاری،نسخه ی سالم مانده در زبان اردو که مجداد به فارسی ترجمه و نقل  شده) پیشگویی اصلی شاه نعمت الله ولی آپدیت به پیوست فایل پی دی اف 52 صفحه ای و 58 عکس از کتاب  مذکور که ابیات فارسی هم در آن قابل خواندن است(مصون از دستکاری،نسخه ی سالم مانده در زبان اردو که اشعارش مجداد به فارسی ترجمه  و نقل شده)  فرمت:  فایل پی دی اف 52 صفحه‌ای کتاب اردو دارای ابیات فارسی+ 58 عکس در فرمت jpg + دو صفحه نقل اشعار فارسی موجود در کتاب اردو در فرمت  وُرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه